Här nedan följer en förkortad version av vår miljö- och kvalitetsmiljöpolicy.

Miljö

Vi ska hushålla med energi och sträva efter hållbarhet i energiutnyttjandet genom att ständigt mäta och synliggöra vårt energibehov samt tydligt redovisa vår inställning till hållbar energiförbrukning ska vi sänka våra energibehov.

Vi ska även minska klimatpåverkan från våra transporter genom att mäta och dokumentera våra transportbehov. Genom god planering ska vi minska antalet person- och godstransporter och istället utnyttja ny teknik.

Vår kemikaliehantering ska ha minimal miljöpåverkan och detta gör vi genom att öka kompetensen hos våra inköpare och endast köpa in kemikalier med låg miljöpåverkan.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en strategiskt viktig del av Mekonomens utveckling och för dess medarbetare. Målsättningen med Mekonomens arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Kvalitet

Mekonomens framgång bygger på att vi har hög leveranssäkerhet, tillgänglighet och enkelhet i hela värdekedjan från leverantör till slutkund.

För att nå detta mål krävs följande:
– Leverantörer som lever upp till Mekonomens krav på både produktkvalitet och leveranskvalitet.

– IT-system som med hög precision kopplar samman bilmodell med rätt reservdel.

– Vårt centrallager ska hålla en hög leveransgrad för att säkerställa att butiker, verkstäder och konsumenter får beställda produkter enligt överenskomna villkor och leveranstider.

– Våra butiker har effektiva rutiner för mottag av produkter och snabb utleverans av beställda produkter till kunder och verkstäder.

– Butikerna ska ha ett sortiment som uppfyller kundernas krav och god kontroll på detta sortiment.

– Effektiva rutiner för hantering av reklamationer för att säkerställa korrekt behandling av slutkund och återföring av information till leverantör.

 

blomma_milj_

Miljövänliga produkter

Vi har idag ett stort utbud av miljövänliga produkter. Samtidigt arbetar vi hårt för att hela tiden öka antalet produkter med en tydlig miljöprofil.